closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Ourien,

aen den Bouckhouder s„r

r

Barent Cofd,

Eersame Vrome discrese

De Chialoep hamburgh comt jegenwoerdigh.

derwaerts ingeladen hebbende,

3: Lasten rijs. en,

50000: p=s sago, waermede uE. Eijsch van rijs vlees

en speck etc=a nu in drij distincte reijsen is voldaen

doch jetwes meerder benoodight sijnde, sal 'tselve

in desen stillen tijt dienen g’Eijscht te werden,

dewijl het aldaer bij ongestuijmigh weer (: gelijk Ul:

ten vollen bewust is:) qualijck en niet sonder

perijckel met vaertuijgen aen te komen zij, en

dierhalven onvermogens soude sijn ul het

requirerende te kunnen toesenden, sonder anders

dan sijt na groete godt in genade bevolen,

onderstondt V: L: vrunds, was geteijkent Willem

van Zijll„ in margine Banda Nassauw den 26=e

october 1682:

Amboina.

sijts gesag: hebber

Aen den Tusscher

6: d’ E: oppercoopm= Seriamias van

Vliet, en Raadt,

E: Agtbare, manhaste wijse

voorsienige, seer bescheijdene

mess=rs en vrienden,

op,