closeTerug naar inventaris

Transcriptie

tlopende den mixties

hebbende leggen hengelen, is te vrezen en

voscher Cornelis

dugten, dat wel agter mogt blijven, en desselfs.

sluijk Coopmanschappen zig elders zal tragten

quijt te maken, zoo maer de minste snuff inde

nens krijgt, zoo dat bij Eerste gelegentheyt

den E: H=re gouvern=r en Raat tot Ternaten daer

aff zal dienen gewaerschuwt, om den zelven, ’t zij

daer van sal den

gouv:r in ternaten

met Lieff off leet, weder te rugge te boegseren en

kennis gedaen

doen keren,

dienen te werden

De schep= vloot nu tot de Iaarlijcxe te doene ronde,

niet uijtgezonden, zal den Commissaris doer vier

vier Corroren werden

orre Corren om den oost Choek van Haija verwagten

verwagt/

als hier aen ’t naest en p=r Swangij off 'stover=

Eijlant, zijnde, welcke bogt met de Chaloepen ligt

Controert Ternaten

te bestevenen zal zijn, zijnde 't ontroert Ternaten

van't cruijsen weder

van ’t kruijsen aen d’oost kant van ’t groote lant

gekomen

weder te rugge gekomen, dog de lompe Iost= Bodi

ondertschrijven deses

in desselfs geselschap geweest zijnde, naer wij

is 't vost Bootie alhier

verscheenen,

staet maken is deze Eijlanden al weder mis en

verdreven, waer aff uE. E=s onses er agtens aldaer

eer, dan wij hier tijdinge bekomen zullen,

makende den Commissaris geen staet eer dan

over veerthien dagen hier van daen te zullen ver„

oentement van:

Eh=r commiss=rs

trecken, te meer alles over al wel en den tijt

rakende zijn vertreck

het genoegsaem toelaet: soo dat S„r Maurits d’ aff

te zendene, Corre Corren, naer de bogt van

haija wel voor een volle maent van mont kost

dient te verzorgen,

6

zijnde