closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en

daer

ver„

tijt

s d’aff

it kost

zijnde het een wenschelijcke zake dat d’oosterbeurt

winden tot op heden nogh zoo sustigh door waijen

dat de schepen N: Noorswijk, en ’t voorhout een

zekere niet alleen, maer ook een korte en

voorspoedige reijze, soo wij verhoopen, zal

doen erlangen:/

het gene ons onder de bijlagen van den sepanesen

is komen te blijcken, is niet min wenschelijk,

en zoude met der zelver verootmoedinge voor

d’E: Comp=e het groote lant wel ligtelijken een

geheelen anderen sivier ten besten bekomen, zijnde

den Commissaris van Eeffing herwaerts aen

gevolgt den verongelijckten Tatsi, met ende

benevens een nader verzoek voor de bergboeren

van kellinga, die naer EComp=ss bescherminge

mede zouden verlangen: desselfs wederpartije

hadt eenen Tobast, hem aenstonts naergezonden

die ons een brieffie hebbende terhandt gestelt

en vermerkt dat hun tegens den anderen

in vergaderinge voornemens waren te ver„

hooren, dien zelvigen nagt nog met een stillen

trom is door gegaen, waer uijt te geloven

is dat hun gedoente omtrent voornoemde

patti. ende de zijne, zoo heel pluijs nog

geregtig niet en moet zijn tot aenmerckinge

gaen de brieffjens in affschrift hier nevens

Waer

81

Eenen pattij den

Commiss=ns van keffing

gevolgt, met een versoeck/

desselfs parthij is

hier mede verscheenen

die tweder ter sluijck

vertrecken is,