closeTerug naar inventaris

Transcriptie

net chiappeere, maer geapprendeert mede

overgesonden werde

En overmits voor de gecondemneerdens

tot rossingijn niet veel te verrichten is,

soo sal het niet quaet wesen, dat den

Cerg=t Pieter mareeuw. hun Luijden

voor d’ E: Comp=e doet maken, een kalck

oventje van thien vadem in 't ronde, dat

ons wel te staende komen sal voor het

redontje tot damme, daer sij voor 'tleegh„

loopen werck aen sullen vinden, tselve

dient gemaeckt off begrepen te werden

daermen den kalck met s Comp=s

Chialoepen, gemackelijk afhalen kan,

Eijndigende sijt godt in genade bevolen

onderstont, UE: Verundt was geteijkent

Willem van Zijll in margine, Banda

nassamw den 16=en maert 1683.

Jnstructie voor den

gegriisoenboechouder

Corn: Stull en provisonele,

Vendrigh Carel Roosenburck

verzeijlende met de Chialoep

dissangh van hier over

Leeuwer na Arouw.

gelicht en buijten gaets

Uee dregge

in

m