closeTerug naar inventaris

Transcriptie

reijse vervorderen stellende den Cours nae

goele goele, en ten anker Lopen in dien

inham off bocht op de rheede wanneer

uL een Seijnschoot sult doen op dat den

orangkaij Kalij van negorie Ourongh

die in de bocht leght aenboort verschijne,

niet wien den opperkoopm„s en sekunde

van Amboina den E. van Vliet onlanghs

geleden een kontrackt van vruntschap

gemaeckt heeft, gelijck sijn E. te dier tijt

mede gedaen heeft met den orangkaij

Tcholla van: negorie quans gelegen aen

de N: Zijde van gemelte Eijlandt, wanneer

beijde gemelte Orangcajen Ernstelijck

versocht hebben, Leverantie aen de E: Comp=e

te mogen doen van sago, gemelten Orangscaij

kalij van Oerangh aen boort verschenen wesende,

sult hem aenseggen dat wij ul: derwaerts

gesonden hebben om sago te ruijlen, en

versoecken dat uE: soo haest doenelijk is aen

een Ladinge helpe, maer dewijle te vermoe„

den is dat uE: in dese bocht ten eersten soo

veele sago niet en sult konnen bekomen

als wel verlopen, overmits het volck Eerst

aen het klopen en sacken gestelt, sal

werden

N

8