closeTerug naar inventaris

Transcriptie

selaers,

isdeert

een smit, met sijn voorslagers, twee

knechts van wapen Camer, en voorts

alle de soldaten die voor desen op damme

gelegen hebben

Tjacht de javaens bode verscheen hier eerst

weder van gole goeli op den 7=en deser

ingeladen hebbende 834000: p=s sago, dat

de Expeditie wat gedilageert heeft als

mede het Lossen en laden Etc:a jammer

wesen de dat wij het tot dien eijnde niet

langer hebben konnen gebruijcken,

die wijse tot goeli golt Sago te bekomen

was, en de provisie desen jare met ons

weder sober omcomen sal, de wijle

tfluijtie nederhorst maer aengebracht

heeft sestigh Lasten rijs, 'tsonder eenige

de alderminste andere provisien, offeenige

andere goederen, en vermits alle

sComp=ss vaertuijgen van treijn soo vol„

„laden en overkropt sijn, hebben wij

moeten resoleeren nogh twee Chialoepen

te huijren, als d’ van S=r Cordan en een

kleender beijde voor 110: rd:s voor

de tocht, om de militie wat te verdelen

187

’t langh verblijff vant jacht de

Javaanse bode, dat d’ Expeditie wat

gedilaijeert heeft.

twee Chialoupjes gehuijrt om

reden.