closeTerug naar inventaris

Transcriptie

En meer andere Snuijsterijen te willen

verhandelen, d’ Hollanders aen land te noodigen

dogh dat zij om die goederen te sien, selfs mede

na land soude moeten gaen met voorgeven

dat van Sagueer, en mondkost rijkelijck

waeren versien, ’t welck alsoo Effect genomen

en andermael aen boord gekomen wesende,

hadden daer toe niemand anders konnen

disponeren, dan de twee vermoorde persoonen

Dstienne Marchier, en Joost Bartelsz Cool„

man, die met twee kressen, en twee pistolen

gemonteert in haer vaartuijgh waeren

overgestapt, en na de negorij gevaeren,

en nadat aldaer een korten tijd nedergeseten

hadden, waeren onder het eeren van een

Pinangh dese moorders haer verradelijck

van agteren komen bespringen, en dese ver

moorde met den slagh soodanigh getroffen

datse aenstondts in onmagt lagen, en haer

niet konden verweren, die zij ook voorts de

hoofden afsloegen, varende na gehoudene

raatsplegingh weder met pijll en hoogh

gewapent nogmaal na de Chialoep met

voornemen de rest op de Chialoep sijnde

mede om den hals te brengen, maer dat die

uijt d’ Chialoep door ’t schieten van eenige

Pijlen onrael merckende haer dregh geligt

en voorts uijt de kreeck waeren geraekt

verders bragten de Gecommitteerdens mede

Een hoet, Rock, Pistool, en kris van de

verte.

1

195