closeTerug naar inventaris

Transcriptie

omgebragte Persoonen, die door de Moorders aen

andere negorijen waeren verkogt

De Gecommitteerdens sijn int retourneren op

’t Eijland kouwer aengeweest om na Noten

musschaeten te vernemen, dogh d’ Jngesetenen

hadden ontkent dusdanige specerijen op hun

Land wiessen, werdende voor dees tijd hier bij

gelaeten, om als dese natie na Jaarlijcx ge=

bruijck in Banda komen negotieren, daer van

naeckter te spreken, wanneer ook beter

resolveren sullen de waerheijd te belijden, van

alle het gene voorsz is souden het dagregister

en kort Raport nu over gesonden werden, indien

brenger deses daer na wat hadde konnen wagte

maer reets vermits ’t vertrek vande militie,

eenige dagen opgehouden geweest sijnde, hebben

wij het hem niet derven vergen, sullen oversul„

voorsz Papieren met Ian Cornelisz, gewesen

Tolck, die haest te volgen staet overgesonden

werden, dewijle al wat volmmens sijn.

de Rottangh met silver beslagh inden beginne

deses gemelt, compt nu p„r den Stierman,

brenger deses over.

hier mede,

E: E: Erntfeste, Agtbaere, Manhafte,

wijse, voorsienige, seer discrete Heeren, en

vrunden, onderstond UE: vrunden, en

Dienaeren, was geteijckent, Willem van Zijlt

Albert.