closeTerug naar inventaris

Transcriptie

WHlbert van Brengel, Iohannes do

Hertogh, Adriaan van Roijen, Cornelis

stull, en Pieter kraan, in margine

Banda Nassauw den 23=en Maij 1683

Rossingeijn

Aen den Corg„t Pieter Marceuw

Eersaeme, Vrome, discrete

Met d’ Chialoup Hamburgh, komt uE.

jegenwoordigh toe twee Lasten Rijs, en

27000 p=s Sago tot provideringh vande Guar„

uisoerhouderen aldaer door den quartierm„r

Jan Jansz Ecker onder opsigt vanden onder

stierman Hendrick Wilder te overhandigen,

gaende nu mede over om alle onheijlen voor

te komen vermits een Redelijck getal van

bandijten bij UE: remoreren den vaendrigh

Carcl van Roosenburck om van daer te

ligten 4 â 5 van gen: bandijten die wel de

minste delicten begaen hebben, en voor den

kortsten tijd op Rossingeijn gecondemneert sijn

te verblijven, die ul: sult hebben te laeten

volgen, en voorts goede sorge dragen, dat ons

in toekomende geen onheijlen dierwegen

overkomen, sonder anders dan zijt na groete

Godt bevolen, onderstond ul Vrundt,

was geteijckent Willem van Zijll, in

margine Banda Nassauw, den 28=en Maij

1683.

verte.

197

Provisie voor ’t Eijland Ros=

singijn

den vaendrigh Rosenburgh

mede derwaerts vertrocken

om reden