closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Rossingeijn

Aen den Cerg„s Pieter Marocuw

Eersaeme, Vrome, discrete.

Met de Chialoep Bamburgh sende ick jegen„

woordigh tot UL: over, de volgende goederen,

als, een vat vlees.

een d„o Speck.

2000: p=s: adap

20: lb: spijkers, als enkelde, dubbelde, en

vijff duijnij

100000: p=s: Sago

een boeck papier

8 a 10: pennen, en

50: Rx contant, die in handen gaen van

den Boekhouder Johan Lobs.

Gemelte Chialoep sal ul soo spoedigh, als

doenlijck is; laeten lossen, en herwaerts depe=

cheren; alsoo daeromme benodigt sijn, sonder

anders, dan zijt na groete God bevolen, onder„

stond UE: Vrundt, was geteijckent Willem

van zijll, in margine, Banda Naslauw,

den laetsten Maij 1683.

Amboina

Eyten d’E: Heere Robertus

Pad= Brugge, Commissaris;

gouverneur, en directeur, der

Provintie Amboina, mitsgrs

den Raad.

E:

in