closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Rooij van hier na Batavia geroepen werd,

en den boeckhouder Johannes Lobs, voorleden

Sondagh getrouwt is

hier mede.

D:E: Erntfesto, Agtbaere, Manhafte,

wijse, voorsienige, genereusen Heere, en

Vrunden, desen eijndigende bevelen wij uE: E:

na vrundelijcke groete inde genadige bescher

minge des alderhoogsten, ende verblijven, onder„

stond UE: E„s dienstwillige vrundt, en

dienaeren, was geteijckent Willem van Zijll,

Albert van Brengel, Joh=s de Hertogh,

Adriaan van Rooijen, Cornelis Stull, en

Pieter kraen, in margine Banda Nassauw,

den 10=en Iunij 1683.

Coclo=aij

Aen den Coopman Mons„r

Nicolaas de La Nontaiqne.

Eersaeme; voorsienige, seer discrete dr

Met de Chialoep de Piessangh zende ick ul:

jegenwoordigh toe, de volgende goederen, en

Provisie als:

vijff packen gesorteerde kleden,

Ses lasten witte Rijs, en

hondert enckelde bossen Rottangh Java, alles

volgens het nevensgaende brieffje vanden

opper=Coopman Mons=r van Breugel, ende

verte

G

201

notificatie van p.r de Roij,

en J=s Lobs.