closeTerug naar inventaris

Transcriptie

soo mede de Chialoep van

Joost de Jongh.

die weder ten eersten gedepe„

scheert is geworden.

arrivement vant fleuijtschip

Grave.

het Jagtie de Rogh werd

mede verwagt

rapport en dagregister van

gecomm=s stull, en Rosenb:

de reijse ondernomen, dese gedepescheert wo„

sende, quam de Chialoep toebehoort hebbende

Ioost de Iongh mede uijt zee voor dit

Casteel ten ancker, insgelijcx aen zeijlen

beschadigt, die opstondts gerepareert, en

weder na de vloot die onder dit Land la=

veerden, gesonden wierd, op hebbende Cap=n

Barole van Boua met 50 jnlandsche

Soldaeten, ’t Jagt de Javaanse Boode konde

soo hoogh niet stevenen als den Admirael,

en most lager afhouden, sulx de uijtge=

soudene vrunden in het begin door hart

weer van den anderen zijn gesepareert,

dogh willen hopen en vertrouwen zij ter

gedestineerder plaetse wel bij den anderen

sullen vergaderen

een

Het fleuijtschip Grave is op den 3=en deser

van Batavia mede hier ten ancker gekomen,

geen rijs mede=brengende, bestaende de

ladinge in Equipagie goederen &c:

Het Jachtje de Rogh met de voorsz fleuijt

te gelijck van Batavia na Banda ge=

zeijlt, werd met verlangen dagelijx te

gemoet gesien, het rapport, en dagregister

van den onder Coopman S„r Cornelis Stull

en vaendrigh Carel van Rosenburck tot

Arouw in commissie hebbende geweest, gaen

beijde hier nevens over, dienende verders tot

notificatie dat den onder Coopman Pieter de

Rooij.