closeTerug naar inventaris

Transcriptie

gegijselden Perkenier Isaacq Iacobsz van

Bamborgen, Concernerende des selfs gegeesselden

en gebrandmerckten Slaeff belegt zijn, en is den

selven reets voor den Raad van justitie in regt

betrocken

Den opper- Chirurgijn Petitfils, die verstaen

weder na Damme versonden is, sullen wij naer

gedaene Togt na Amboina met sijn gesin laeten

vertrecken, den selven is hier niet aengeweest,

maer des selfs Confrater is zijnen Eijsch van

medicamenten, instrumenten, en wes meer tot

de Togt requireerde, tot Contentement voldaen.

Met het retourneren van den Hoecker de brand

gans, sullen wij in geen gebreke blijven soo veel

Contanten na Amboina te senden als ons doen

lijck wesen sal, oock sal de inlandsche militie

op haer retour van Damme, door ons hier

voldaen, en afbetaelt werden

De Copiebrieff vande regeringe in Ternaten

die uEE=s jongst aldaer hebben ontfangen, daar

van en hebben wij geen afschrift bekomen gelijck

gemelt werd, en willen vertrouwen, die vergeten

is gesonden te werden

Dat den Manhaften Cap=n Iodocus Cromhuijsen

niet eerder van hier, en heeft gedepecheert kon„

nen worden als wij gerelateert hebben is ons leet

geweest, en veroorsaekt door het langh agter=

blijven vant Jachtje de Javaansche Bode, dat

soo lange van Corams kust wegh bleeff, verders

verts

207

jtem de papieren rakende

Isaak Jacobs, en sijn slaeff.

den Chirurgijn Petitfils

sal weder na Amboina

gesonden werden

die tot nogh toe niet is

verscheren

Contanten sullen na amb=na

gesonden werden

de jnlandsche militie sal op

haer retour mede affbetaelt

werden

redenen waerom den E:

Cap=n Cromhuijsen

niet eerder gedepescheert

is geworden.