closeTerug naar inventaris

Transcriptie

hebben wij alle diligentien aengewent om de

geen diligentie daer ontrent

behoefte voor de expeditie bij dagh, en nacht,

versuijmt geworden

te verveerdigen, ende de militie soo spoedigh, en

sonder tijd versuijm als ons mogelijck is geweest

te expedieren, dat de Javaansche Contingh met

den Cherg„t Verspreet, ende de Chialoup

wegens ’t arrivem.t vande

Vlissingen aldaer in salvo gearriveert zijn, is

Javaanse Contingh, en

pa

ons aengenaem te verstaen, dewijle voor hun

Chialoup vlissingen in amd=

al bekommeringe hebben gehad, ’t eerst genoemde

heeft niet bij de wind konnen zeijlen, ende de

genoemde Chialoep is hier soo veel doenlijck

was, vertimmert, dogh den Stierman klaegde

over Leckagie daar men niet heeft konnen bij

komen, en nu vernemen wij dat de Chialoep

kruijskercken inde plaetse met de ladinge

gesonden is, sulx vertrouwen geen verlet daer

bij geweest sal zijn, Eergisteren is van hier

na Damme mede versonden den gehuirt

Chialoepje van onsen borger Theunis Clasen

’t Chialoupie van s.r Soet na

Soet, geladen met nogh een parthij kalck,

damme gedepechieert

smeckolen, een vat vlees, daer de vrunden van

de uijtsettinge om geschreven hadden, gelijck uijt

onse missive derwaerts gesonden, en in copie hier

nevens gaende gesien kan werden

Den koopman de Hertogh sal de gegevene

wegens ’t geordonneerde van

ordre wegens het percq Bojauw voldoen, dat

’t percq bojauw, rakende

hij op onse aenmaninge aennam den acte van

den Coopman de Hertogh

borgtogt gepasseert door den borger Mols

Caas, enden guarnisoenboeckhouder s=r

Cornelis