closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Cornelis stull, de resterende seven hondert

agt en sestigh Rx:, en elff tuijvers sijn wegens

onkosten van proces tegens den opper Coopman s=r

Roos za:r sijn door Mons„r de Hortogh voldaan,

en hier in Cassa genamptiseert

het bedrijff van Manginrantangh, en Malim

meriteert sijn straffe, wij hebben geen de minste

kennisse gehade van hunne midaden, en daerom

hebben niet willen weijgeren een request op

versoeck vande vrunden over te senden

Het is onse schult niet, dat over de moort tot, off

ontrent Arouw Trane gepleegt ten eersten geen

revengie genomen is, als voor onse komste hier

geschiet, en voorlede jaer is op dat subject eerst

ordre vande hooge regeringe overgekomen, ’t welk

den E: Heere Commissaris is bekent gemaekt

wanneer op dat subject dese nevensgaende

resolutie is opgenomen, en naer het retourneren

der gecommitt„s is sulx niet verrigt konnen

werden, als wesende onse militie na damme

versonden, daer onse eenigste Chialoep Rossingijn

die wij hier bij der hand hadden, mede naer toe is

De Chialoep Gorcum, en die van den gewesen

Cherg:t Lucas Claessen sijn eerlijck vande uijt

gesette krijgsmacht door onweer hier binnen

gekomen, en naer dat een weijnigh tijdts tot de

zeijlen gerepareert waeren, weder vertrocken

Belangende den verkoop vande Rijs daer op

Cepte.

209

uijt bedrijff van manginante

en malim, hebben wij geen

kennis gehad.

dat de moort ontrent

arouw Trane geploegt

niet ten eersten gereverseert

is, is ons niet te imputeren

de reden van dien

2 Chialoepen vande

damnese vloot weder

binnen komen loopen