closeTerug naar inventaris

Transcriptie

goede gelegentheijd een beleeft

brieffje schrijven aen Cap=n Moor

Anthonij Horneij, genaemt,

residerende inden handel tijd tot

Liffauw, off anders tot Larentocque

ende zijn E: bekent maecken, dat

op kisser eenige weggeloopen Slaven

de portugeesche vrunden toebe=

hoorende aengekomen zijn, dat

zijn E: daeromme believe te senden

ende haer E: overhandigt sullen

werden, soo sult met eenen in

rescriptie versoecken te verstaen

off de slaven A„o 1680 uijt

Banda gevlugt, na de welcke

den Coopman de Hortogh op

Liffauw na vrage gedaen heeft

ende diverse borgeren alhier toe=

behooren niet elders op gevat

zijn, alsoo men te dier tijd wilde

seggen, dat die op ’t Eijland Ros Raij„

off Badio aengekomen de Chialoep in

Brandt

i