closeTerug naar inventaris

Transcriptie

brant gestooken, en berghwaart op gemarcheert

waeren, en in cas van Ja versoeken dat wij de

selve onder presentatie van goet berghloon weder

bekomen mogten, jtem ontrent zijn gemelte E:

verders tragten te vernemen, off sekeren Iosepho

Ternataans Mardijcker, die ontrent maert

lestleden, met eenige slaven, slavinnen, en

Coopmanschappen van voorn plaetse sigh fugatief

gestelt heeft, de wil hebbende na voorsz.

Larentocque, aldaer niet is verschenen, dewijle

men zedert gemelten tijd van hem niet vernomen

heeft

Den serg„t Ian Aillisz salig=r ul: proedeces„

seur die op Damme vermoort is, heeft op

kisser diversche schulden uijtstaende als

eenen Liximoor is aen hem schuldigh een mans

slaeff, soo hij in des selfs leven verhaelt heeft.

Radja Backer is aen hem schuldigh een

paer goude oorhangers, en drie stel gedraijde

Cliphants tanden, blijkende uijt den obligatie

hier nevens gaende

Den selven is nogh schuldigh drie Bato wax

off een Jongen om ten eersten te betalen, mede

blijkende bij een obligatie hier nevensgaende.

Radja Salomon. is schuldigh aen d„o Cerg„t

een picol wax over koop van een Lange Snap=

haen, blijkende bij obligatie hier nevensgaende,

Nogh distincte andere Schulden heeft den ver=

moorden daar nogh uijtstaande, die ons onbekent

O=dn

233.