closeTerug naar inventaris

Transcriptie

zijn, maer buijten twijffel sullen de soldaten

op kisser daer van goede kennisse hebben, die

Ul daeromme vragen moet, en verders tragten

de selve met diligentie in te manen, en ons ter

gelegener tijd over te senden, om die de naar=

gelaetene weeskinderen te doen ganderen/

Den Soldaet Carel Brinckman van

Aerschot, heeft van den overleden Cergt in

bewaringe hondert en twintigh schapen, en

Een goede quantiteijt bocken, item een kist vol„

met klimaatse bijltjens, en parrings./.

ul: woonplaetse sal wesen op ’t Eijland kiste

en vermogen te vaeren na Lethij, Moa, Laccor

Roma, en Wetter, om te sien, off daer gets

voor d’ E: Comp=e te negotieren valt, oock het

oogh houden over onse militairen, en besorgen

dat de goede Jngesetenen geen ongelijck,

gewelt, off rexatien werden aengedaen, waer

door dickwils gebeurt dat onse natie te niets

hier en daar doodgeslagen werden, ende alsoo

oorsaken zijn van veele onheijlen

Alle den genen die onder UE: district sullen

verschijnen, versien met behoorlijcke Passo,

zult gij hebben te gedoogen, sonder hun eenige

verhinderinge aen te doen, maer Lorrendraijers

onversien van pasce, sal ul vermogen aen te

slaen, het goed onder behoorlijcke Jnventaris

ten overstaen van eenige vande haeren, en

eenige