closeTerug naar inventaris

Transcriptie

eenige van de onse in bewaringe nemen, ende de

hoofden van het vaertuijgh in goede versekeringe,

ingevalle dit sonder Pericul geschieden kan, ende

dan de resterende menschen met het vaartuijgh

hares weegs laeten vaeren.

Als eenige ’s Comp=s ministers van Banda,

off elders van daen, daer verschijnen, die brengen

„na

hunne Commissie mede, daer UE: sigh reguleren

kond, dit zij mede gesogt int reguart van de

vrij borger Bandelaars, de selven werden geper„

mitteert te varen tot den oosthoek van Relewan,

off Timor.

et Radja Salomon werd ul: gerecomman„

deert beleeft, omsigtigh, en bescheijdelijck om

te gaen, en het geene daer ommanierlijck, en

onhebbelijck mogte komen voor te vallen, sal

na Banda aen ons hebben te schrijven, en

bekent te maecken

Ende off het geviel gemelten Radja, en eenige

andere mindere orangkaijen UE: eens quamen

besoecken, sult de selve ten laste d’E: Comp=e

vermogen eerlijck, dogh oock suijnigh onthael

aen te doen, voornamentlijck aen die geenen die

het meriteren, waer toe eenigen dranck sal

mede gegeven, en voorts gesonden werden.

Met Radja Balker sal uE: ook altijd een

vrundelijcke, en minnelijcken ommeganck

houden, sonder met hem in herigheijd uijt te

Eersten, en ijets van belangh voorvallende, ons

daer van de wete doen, en ordre afwagten

1te

435