closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ul werd gequalificeert voor d’ E: Comp=e soo

veel wax, en slaven in te kopen als doenlijck

sal wesen, en ten dienste de huijshoudinge van

sijn eijgen Lijff= Eijgenen zigh te laeten bedienen,

alsoo sulx hier de gewoonte is.

Wanneer eenige Reparatie vereijscht aen het

huijs, kercq, off Corponguarde, het selve

werd bij d’ Jnlanders gedaen, die daer toe willig

zijn, maer daer mede moet discretie gebruijckt,

en met te veel nogh onnoodigh opgelegt

werden

Een Barbarot leggende op ul residentie plaets,

die wij oordeelen de vereijschte bequaemheijt heeft

wes het niet noodigh is een ander daer te senden,

den Sergeant die daer legt, staet onder ul:

Commando, gelijck dat behoort

t

Deene onkosten sijn wij gewoon tot kisser goet

te doen, dewijle de Jnwoonders aldaer tot

alle billijcke diensten verpligt zijn, waer op

te letten hebt.

Het wax dat bij ul daer genegotieert staet

„koop

te werden, moet soo goet„ tragten te bekomen

als mogelijck is, voor al niet hoger dan tot

twaelff Rd:s het Picol, de vrouwen Slaven

niet hoger dan 18: Rx: Ende de mans Slaven

niet hoger dan 24: Rx: het hoogste.

Jngevalle het Huijs van den Resident niet

bequaam is, sullen de Jnwoonders wel soo

veel