closeTerug naar inventaris

Transcriptie

quade gestalte van de swarte

suijcker.

’t Comptoir gen„l sal volgens

de monture van gen=e schip

na gebruijck gekrediteert

werden.

de borgers Chennis Clase

Soet, en Casper Thomas

hebben hun genoten penn:

op Bat=a alhier voldaen

wegens ’t laet afsenden van

dit schip

’t selve is veroorsaekt, door

den geduijrigen regen, harde

winden &c:

daer door is ook het na gewas

der specerijen ten meestendeele

vande boomen gevallen

Spon, oock den swarten suijcker die soo slegt ge=

.

stelt is, dat de helft hier niet is uijtgelevert,

veroorsaekt door de Canassers die gemeenelijck

gebroken, en verplettert zijn, gelijck inde fac„

tura oock gespecificeert staet, dat gemelte

swarte suijcker niet wel geconditioneert was,

sullende ’t generaal volgens de monture vant

gemelte schip hier inde negotieboeken behoorlijk

en naer gebruijck werden gecrediteert.

De Bandase Borgers Thennis Claesz Soet

en Casper Thomassen Caper, hebben beijde

soodanige sommen van Penningen aen d’E: Comp=

hier weder voldaen, ende betaalt, als zijlij

ijder tot Batavia genoten hadden.

Dit schip vaart al wat later hier van daen als

gemeent was, veroorsaekt door het quade weer,

want het hier inde maenden Maij, Junij, ende

Iulij geduijrigh aenden anderen soo geregent, en

gewaeijt heeft dat wij het schip qualick van

sijn ladinge hebben konnen lossen, ende wederomme

in het laden, hebbende de Chialoepen om de

Specerijen van Poelo aij aff te haelen, wel agt

dagen aen den anderen daer moeten blijven leggen,

eer onder zeijl hebben dorven gaen, oude lieden

die lange Jaeren in Banda geremoreert hebben,

weten te verhaelen dat diergelijcke menigvuldigen

Regen, en harde winden niet hebben beleeft, het

welcke de oorsaek is dat dit schip niet eerder is

gedepescheert, en het na gewas der Specerijen soo

bij na volwassen, middelmatigh, en kleen, het

meeste gedeelte vande boomen is gevallen, benevens

de

Ee