closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de Bladeren, tot groote schaede der E: Comp=e, als der

selver goeder Jngeseteren, den Almogenden believe

het selve wederomme te soulagieren

ons is ten hoogsten aengenaem uijt uEd: Ho: agtb:

schrijvens te lesen, dat de schepen voorleden ooster

mouson van hier affgegaen, behouden reijse hebben

erlangt, ende onse successive overgesondene missiven

hun addres hebben gehad.

Wij hebben gelesen en gesien, dat u Ed: Ho: agtb niet

vermogens zijn geweest, en niet en hebben konnen

bijbrengen, om de besendingen na dese Provintie,

sedert een Jaar, off twee eerder te laeten geschieden,

om de menigvuldige affaires, en andere redenen

meer, daer aen wij niet willen twijffelen, het heeft

ons somwijlen al vrij wat bekommert gemaekt,

voornamentlijck als den Rijs inde Packhuijsen begon

te minderen, ende den voorraet kleen is, want het

soude konnen geschieden dat door eenigh ongevall,

een schip quame te verongelucken (dat God almagtig

verhoeden wil) in voegen wij eerbiedigh, ootmoedigh

en op het alder serieuste versoeken dat u Ed: Ho: agtb

ons wat vroegiens believen te versorgen, wij sullen

niet anders tragten als onse provisie op het niesna„

gieuste te sparen, om lange te doen strecken. Oock

believen u Ed: Hog: Agtb: gerust te wesen, dat wij het

nu wel sullen stellen, overmits tot Ceram Pago te

bekomen is, werwaerts wij onse borgeren, continuelijk

en geduijrigh sullen heen, en weersenden, vermits

onse vaartuijgen na ’t Eijland Damme vertrocken

sijn, om die natie over hunne ontrouwe, en moorderijen

aen seven onser natie gepleegt, te helpen beoorlogen

Wij hebben gelesen, uijt Extract missive, de dato 18=en

verte.

Een

245

de behouden reijse der

schepen voorlede jaer aff=

gaen, niet aengenaems: verstaen.

versoeck dat de besendinge

na herwaarts wat vroe„

ger mogte geschieden.