closeTerug naar inventaris

Transcriptie

wegens ’t schrijven vande h=r

Bewindhebberen om de rette,

en middelbaere noten ouder

den anderen, ende de rompen

alleen te sorteren

waer op antwoord werd

verwagt

Congratuleringe over de

jongst uijt ’t vaderland ge„

arriveerde extra-ordinaire

Raden van Jndia, alsmede

aen d’ E: h=r Joan van

Hoorn.

Iunij 1682. van d’ Ed: Heeren Gecommitteerden

Bewindhebberen, vande vergaderinge der Seven„

thienen, tot Amsterdam vergadert geweest, alwaer

in aengehaelt werd, wegens ’t sorteren der nooten,

dat men de selve in tween soude sorteren, als verte, en

middelbaere onder des anderen, en rompen alleen,

daer die nu in drie soorten werden verdeelt, als

verte, middelbaere, en rompen, jder apart ma=

kende drie soorten, en gevolgelijck meer moeijte

voor de perkeniers, soo is ons submissie, en onder„

danige vrage, off wij in aenstaende de nooten

soodanigh sullen sorteren, als voorsz extract

missive inhoud, dat is in twee soorten, als vette

en middelbare, onder den anderen, en rompen

alleen sijnde twee sorteringen

Dat de Heeren ordinaris, als Extra ordinaris Raden

van Jndia Martinus Pitt, en Nicolaes

Schagen, beijde tot Batavia, geluckigh uijt het

lievd vaderland gearriveert sijn, is ons we aen„

genaem geweest te verstaen, sulx wij niet hebben

konnen naerlaeten, en het van onsen pligt geagt te

zijn, gemelte E: E: Heeren, mits desen te congra=

tuleren, ende verwellekomen, mitsgaders veel geluck,

Beijl, en voorspoet toe te wenschen in der selver

hooge, en illustre Chiergies, gelijck wij mede

reverentelijck doen aen den E: Heere Ioan van

Hoorn, met des selfs verkregen Certitul van

Raade Extra=ordinaris, God Almagtick

verleend haer E: E=s selvte Chergies met langh=

wijlige gesontheijd bekleden, en bedienen mogen

het placaet nopende de reductie van de silvere

Rijders.