closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Rijders, off Ducatons, is hier op d’ ordre en reglement

van u Ed: Hoogh: Agtb, spoedigh affgekundigt, en

sijn de selve die in dese Provintie te bekomen waeren

alle ingewisselt door expresse daer toe gestelde

Gecommitteerden, die kleen geld in plaetse hebben

uijtgekeert, dat soo spoedigh is voortgegaen, als

eenigsints doenlijck is geweest, hebbende een ygelijk

die eenige penningen telden bij Eede in handen vande

fiscaal, en Gecommitteerden moeten verklaren, dat

die penningen in eijgendom hun toequamen, de quantiteijt

Ducatons die hier versamelt zijn bestaen in 2353: p=s

welcke wij nu met het schip Macasser, nevens

meer and’ re goederen p=r factura, u Ed: Ho: agtb

toe senden, benevens twee halve amen Marmelade,

Item ses heele Leggers gepekelde noten, bij gebrek

van halven, wij willen hopen, en vertrouwen de selve

goet bevonden sullen werden, soo komen nu niet voorn

schip mede over â droicture de Specerijen, die hier

gereet leggen, bestaende in 39647 Cattis nooten

musschaeten, namentlijck:

16430: Cattijs goede harde en vette

middelbaere

—.

11187:

rompen

12030: :

39647:„ goede harde gekalkte noten, benevens

2000: Pattij: Banda noten inden bolster, en

11214: Cattijs: foelij nn. 405 Sockels, waer

onder negen p=r halve, monterende te samen de

somme van ƒ 47100„ 6„

En dewijle wij op onse wapen Camer redelijck wel

voorsien zijn van musquetten, en een Parthij dier

loopen, en slooten, die schoon en sicx zijn, soo werden nu

Mede 160: p=s: musquet loopen, en 86: p=s„ slooten

verte.

247

affkundiginge vant placaet

nopende de silvere ducatons.

de quantiteijt hier in

gesameln.

Cargasoen van ’t gescheepte

in dit schip