closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van

nogh

in

ten

geen

1 konnen

a

249

D’ordres, en bevelen van wijlen den E: Heere de Vlamingh, d’ordres, en bevelen

van d’ h.r vlamingh ko„

zal=r ged=te, die op dese Secretarie berustis, senden

men over

wij jegenwoordigh op u Ed: Ho: agtb bevel in

copie over, onder N=o 5, wesende reets hier mede

d’ ordres sedert thien Jaren

bij den and'ren getrocken alle d’ ordres, die u Ed.

herwaerts sijn bij den

anderen getrocken

Ho: agtb sedert thien Jaren herwaerts hebben

believen over te schrijven

De Gecommitteerdens den onderkoopman S=r

de p=rs Stult, en Rosenb:

Cornelis Stull, ende den vendrigh Rosenburgh

gecommitteert, na acouw,

en Teeuwer, om reden.

die int aenwesen van d’ E: Heere Commissaris Pad=

Brugge alhier goet gevonden zijn, om na ctrouw

en Seeuwer te vaeren, om te vernemen wie de

oorsaeke eijgentlijck soude wesen vant massacreren

onser twee borgers Estienue Marchier, en Joost

Bartels Poolman, inden Jaere 1680 vermoort,

en wie daer toe eerst redenen soude gegeven hebben,

gelijck bij resolutie van 22.en october lestleden,

diesaengaende genomen, en onder N.o 6 hier nevens

gaende gesien kan werden, alsmede om sekere

questie op Teeuwer ontstaen, tusschen den Orangkaij

Neij Neij, ende de vrunden van den Tolcq Ganie-

lack, te assopieren, en bij te leggen, de selve hebben

hur retour, en gedaen

op hun wederkomst gerapporteert dat zij int begin

Rapport

van haere reijse door de stroom voor Goram gedre„

ven zijn, alwaer voor de negorij Catalockij hebben

ten ancker vinden leggen een Bougis vaartuijgh,

welckers zeeluijden na affvrage verklaert hadden

uijt de bogt van Bour in Comp=s van nogh twee

boutonse vaartuijgen na Bouton gevaren waren

met rijs, en padij, en van daar de reijse te samen

verder ondernomen hadden na keffingh dogh zijn

Mackers beter beseijlt dan hij waeren hem uijt

vere.