closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Een Bougijs vaertuijgh

bij hun op Coram aenge„

haert

de ladinge vant selvs.

3 â 4 handen vol noten

musschaeten daer in gevonden

die zij op Couwer hebben

bekomen

der selver verrigtinge aldaer

’t gesigt geraekt, wes sustineerden zij op keffingh

al ten ancker lagen, en gevraegt waar na toe, en

waar mede geladen waeren, repliceerden na oost

Ceram, en met Rijs geladen te sijn, onvoorsien van

Passe resolveerden de Gecommitteerdens voor

goeden prinse aen te slaen, dat sonder moeijte wierd

geeffectueert, en is ’t vaartuijgh door onsen borger

Jan Eijsberts herwaerts gebragt, de ladinge

heeft bestaen in elff lasten, en thien maten Rijs,

Jtem twee lasten, en 36 maten padij, oock

weijnige Saleijers kleeden grovs, mede van

geweer wel voorsien, bestaen hebbende in een bas,

rrissen, spatten, piecken, en int gemelte Jonck zijn

oock gevonden 3 â 4 handen vol goede nooten

musschaeten na gissinge 10 â 20 dagen vande boomen

gepluckt, die zij beleden op touwer bekomen, en

gevraegt hadden, off diergelijcke Specerijen op dat

Eijland meer gevonden wierden, en hadden in ant„

woord bekomen van Ja, en dat die int gebergte

stonden, De gecommitteerdens haer reijse van

Coram vervorderende waeren na 4 a 5 dagen

onder wegen geweest te zijn, tot Teeuwer gearri„

veert, om de differenten tusschen d’ Orangkaij Neij

neij, ende de vrunden vanden Tolcq Gamelack aff

te doen, parthijen bij den anderen verschenen

sijnde, en een ijder int bijsonder zijn belangh verha„

bende, de Gecommitteerdens de selve aendagtelijk

aenhoorende, en besigh wesende, om te overleggen

hoe zij de saecke best souden bijleggen, resolveer„

den Parthijen wederzijdts seer spoedigh tot een

goet verdragh, belovende den anderen alle

aengedane