closeTerug naar inventaris

Transcriptie

gh

aengedaene hoon, en smaet van goeder herten te

vergeven, sonder daer aen niet meer te gedencken,

de selve met handtastinge bekragtigende, de

questie belangende heeft bestaen, dat de inwoon„

ders van Coeseroeij eijschte restitutie van

twaelff Tail gout, die den orangkaij Neij neij

hun afgeperst hadde, den orangkaij Massarain

van Teeuwer eijschten mede vijff Cail gout,

om dat hij in vorige tijden den orangkaij Neij neij

op zijn versoeck geassisteert hadde des selfs

vijanden te beoorlogen, der aenklager negeer„

de de schult, seggende d’ eerste praetentie al voor

lange affgedaen was, het tweede wierd geheel

ontkent, en in contra klaegden hem veel schade

aengedaen was, met het klimmen van des selfs

Clapusboomen, het beroven van sijn Thuijnen,

het doodslaen van vier van zijn Negorijs volkeren

Van hier verseijlende sijn de gecommitteerdens

arrivement van ged=e gecom„

mitteerdens tot arouw.

6 â 7 dagen onderwegen geweest, eer zij tot

arouw arriveerden, daar alles in goeden stand

gevonden wierd, uijtgesondert dat de Timor lauwers

niet veel hunner Praauwen op ’t Eijland wammer

waeren aengekomen, en hadden drie negorijen

aldaer verbrand, wesende het nu de derdemael

dat zij sulx daer gepleegt hadden, om nu te

nopende de principaalste oir„

vernemen na de Principaalste oorsaek deser

saek deser besendinge.

besendinge, sijn de Gecommitteerdens p=r

Orembaij, van Wokam na Arouw Sarane

gevaeren, om hun te informeren wegens de moort

gepleegt aende Persoonen Estienne marchier,

en Joost Bartels Poolman, aldaer verschenen

verte.

251