closeTerug naar inventaris

Transcriptie

a

dts

s' avonts op haer te rugh comst relateerden, datse

uijt de mond van diverse, die het selfs vande

moorders 5 â 6 dagen na ’t geschiet was, hadden

hooren verhalen, en dat het in volgender wijse

geschiet is, te weten dat de moorders hun

goet aende Chialoep verhandelt hebbende, en weder

met haar vaartuijgh na land willende vertrecken

door een Eerschoot soodanigh waeren gealtereert

en verschrickt geworden, datse met ’t voorn vaar„

tuijckje, en in hebbende Coopmanschappen, niet

alleen waeren omgevallen, maer bij dat toeval oock

een van haer kinders int water was komen te

verdrincken, waar door als desperaat geworden,

met malkanderen besloten des morgens, onder voor„

geven van Padij, Slaven, en meer andere snnijsterijen

te willen verhandelen de Hollanders aen land te

nodigen, dogh dat zij om die goederen te zien selfs

mede na land soude moeten gaen, met voorgeven

dat van Sagueer, en mondkost rijckelijck waeren

voorsien, ’t welck alsoo effect genomen, en ander„

maal aen boord gekomen wesende hadden daer toe

niemand anders konnen disponeren, dan de twee

vermoorde Persoonen, Estienne Marchier, en Joost

Bartelsen Poolman, die met twee krissen, en twee

Vistoolen gemonteert, in haer vaartuijgh waeren

overgestapt, en na de negorij Derkeij, en Wadjerij

gevaeren, en nadat aldaer een korten tijd neder„

geseten hadden, waeren onder het eeten van een

Pinangh, dese moorders haer verradelijck van

agteren komen bespringen, ende de vermoorde met

Een slagh soodanigh getroffen, datse aenstondts

verte

253