closeTerug naar inventaris

Transcriptie

deselve zijn int retournere

op kouwer aengeweest

om na noten musschaetd

te vernemen

vlugt van 9 stx: lijff:

eijgenen uijt dese provintie

in ommagt lagen, en haer niet konden verweren,

die zij ook voorts de hooffden afsloegen varende

na gehoudene Raatsplegingh weder met pijll, en

boogh gewapent, nogmaels na de Chialoep met

voornemen de rest op de Chialoep sijnde, mede om

hals te brengen, maer dat die uijt de Chialoep

door ’t schieten van eenige Pijlen onraet merckende,

haer dregh gelicht, en voorts uijt de kreeck waeren

geraekt, verders bragten de Gecommitteerdens

Een hoet, Rock, Pistool, en khus vande omgebragte

persoonen, die door de moorders aen andere negorijen

waeren verkogt. De gecommitteerdens zijn int

retourneren op ’t Eijland kouwer aengeweest, om

na noten musschaeten te vernemen, dogh de inge=

leteren hadden ontkent dusdanige specerijen op

hun land wiesschen, werdende voor dees tijd hier

bij gelaeten, om als dese natie na jaarlijcx gebruijck

in Banda komen negotieren, daer van nackter

te spreken, wanneer ook beter resolveren sullen

de waerheijd te belijden, breder en wijdlopiger te

lesen uijt het rapport, en dagh register onder 11.o).

nu overkomende.

Jnde maend februarij lestleden, des nagts sijn

met een orembaeij uijt dese provintie gevlugt,

negen lijff-Eijgenen, welcke inde maend maij,

daer aen volgende, door den mardijcker Lambert

Anthonisz P=r de Chialoep van S=r Nels Caas,

op ’t Eijland keijtam ontrent kouwer weder

gelost zijn

en

En