closeTerug naar inventaris

Transcriptie

te lijden off wij souden genootsaeckt werden

naer eenig ander middel van verbeteringe

om te sien hoedanig voor desen niet onder„

nomen is, middeler wijlen blijven wij

als nog in verwagtinge wat vrugt de

recommandatie voorleden taer bij onsen

brieff aen den meergemelte Coninck

gedaen tot opbeuringe ofte naer voor„

siminge, en relaxatie vande resterende

geroofde Amboinase Jngesetenen baren

al etz=a

desen Coninckheeffal voor het vertreck

van den E. heer Commissaris zijne onder„

danen verboden op Ternaten niet te

komen nog aldaer jets ter marckt te

brengen, welck verbot als nog continu„

eert, en wie weet wanneer 'tselve een

eijnde nemen sal wij sullen moeten af„

wagten wat er uijt dit pruijl„

werck sal raeken jnterma meenen

wij niet mis te raeken als wij

eagen dat zijn hoogheijt andermael

op Cosscko gemunt heeft om