closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Versoek vanden Coopman de

la montrigue, om den keer

herwaarts te mogen komen

volgens de verkregen licentie gesa„

mentlijck aldaer staen te gaen woonen

waer toe over twee â drie dagen bij mij

zijn gekomen versoekende dat ick haer

jder voor desselfs huijshoudinge, en

plantagie plaetse soude uijtdeelen

twelck uijtgestelt hebbe tot er tijt

u E: a=t daer over soude gesprooken

off gekarteert hebben welcker

aengenaeme ordre mede, verwagten

zullen dogh alsoo de gerugten hier

loopen van het haestige vertrecken

van dE heer Commissaris, versoek

16

u Ed= ootmoedelijck gelicentieert

mag werden, een keer aen't Casteel

te mogen doen om zijn Eonder

presentatie mijner schuldigen

dienst geluckige, en behouden

reijse te mogen wenschen. hier

mede E: Erntfeste achtbare

wel wijse, voorsienige, seer discrete

des

en genereuse heere uEd=e neeens

desselfs hoogwigtige besoignes de

hoede Jsraets bevoolen laetende

verblijve altijt Onderstondt

i E=

4

17