closeTerug naar inventaris

Transcriptie

dit sij soo wat in 't breede geseght, op dat uEE=s

weten moght dat het geen den Commissaris met

desselfs raad, ten mitte en beste der E: Comp=e

alhier wegens Banda: moghten komen te

besluijten, aldaer diend stand te grijpen, die oock

daar afsten allen tijden schuldigh en gehouden

sijn redenen Aan haer h: Ed=ns te geven, hebben

meer dan genoegh gedaen uE. E=s de keure te

geven van ijmand vande pen daar bij te mogen

voegen, hoewel wij andersints tegens den vaandrig

Rosenburgh niets en souden hebben,

Wat aanbelanght uEE=s gebreck van rijs,

komt ons al vrij onverwaght mede te voren

als sijnde bij onse Ionghste opneminge in

novemb: wanneer de guarnisoenen voor die

maand van alle kanten voorsien waren,

nogh ten vollen, soo op neijra, 't hoogeland als

d’andere Eijlanden, in wesen 490: lasten

en 1202: b: rijs de 2359700: stux Sagoe daar

ondergerekent, namentlijck 680: stux tegens

40: lb: gelijck de selvige door den banck wegen

waar en boven UEE:s nogh onlangh met de

Javaanse bode ses en twintigh lasten padij

toesonden, en dus vijff hondert en drie Lasten

rijs, sijnde voor 6000 Zielen ruijm aght„

maanden