closeTerug naar inventaris

Transcriptie

net

k

1

maanden, en sijn de perkeniers met haar slaven,

vrouwen, en kinderen miet veel boven de 2000: sterck,

waar op die vergunningh wel ’t meeste siet, bestaande

in 98: perkeniers, en 1835: slaven, buijten der

perkemeren vrouwen, en kinderen, en sijn ’s Comp=s

dienaren mede in sulcken grooten getal niet

Wat d’andere aan belanght, het blijckt nu oogen„

„schynlijck genoegh in desen, hoe die gunstige roe„

„voegjaginge harer H:o Ed=ens, de provintie Banda

selffs tot naardeel streckt, welckers eijgene inge„

setenen met den ingekoghten rijs, soo tot Iava als

makassar, Banda varen Laten, daar sijn maar

25: krijgen konnen en alhier deselve aande merckt„

brengen, daar de selve inde 40: rx:s geld, niemand

schijnt oock eenige voorraad op te doen, dan om

es

naderhand, wanneer s' Comp=s Packhuijsen ledigh

geweest hebben d’ arme gemeijnte daar mede

uijt te mergelen, en wat 'er wel van den inkoop

van Zagou te seggen soude vallen, laten wij in

sijn geheel, dat genoeghsaem een alleen handel

voor weijnige gerught werd geweest te sijn, met

verbod aan andere, 'twelck noghtans het gevoegh„

„lijckst is, waar aff d’ arme gemeente sigh

voorsien konde, soo sietmen dat vele het daar

op aankomen laten, om dat tegens 25=e rx=s

mondtijens maat, ’'t bij d’ E: Comp=e bekomen

kunnen, en godt weet wat hier al onderschuijldt,

immers kant gebeuren, bij aldien 'er geen

genoeghsame omsightigheijd gebruijckt en werd,

verte

117