closeTerug naar inventaris

Transcriptie

127

ƒ 2525: 5:—„ sijnde als geen dat naer uijterste

onmagt van meerder quantiteijt

te konnen sonder

vermogen bij den anderen hebben Cunnen versamelen

wat borger vaertuijgen van hier met rijst 'tsedert

october passado, tot heden naer de proventias van

amboina, en banda sijn voortgestevent Cunnen

uEd=e des gelievende bij de notitie hier aengelast

beoogen, daer wij ons gedienstig aen renvoijeeren,/

Op dese javaense Oostcust is thans alles in een

vreedigen, standt excepto aen ’t N. oost ent van

ontrent Balij werden nogh

dit Eijlant ontrent balij, daer hun eenige rovens

eenige macassaarse Rovers

daaglijx vernomen

van maccassaren, onder batang benoa etc=a in

dat rooffuest balimbang, onthouden die p=r ockagie

soo te waater als te landen dese ingesetenen schaade

die daer ontrert veel schade

toebrengen, en op ’t gesight van sComp=s dienaren

toebrengen

hun met de vlught behelpen

Waer mede

E: Erntfeste, achtbare, manhaste wijse, voorsienige

en seer discreete Heeren, - uEd=e persoonen de hoeden

en hun wightige, besouques, de genadige direcsie

van godt almachtig toegebeeden, hebbende, sullen

wij desen met onse onderdanige groeting besluijten

en verblijven, onderstondt, VEd=s Ten dienst

volvaerdige, gringe, dienaren, was geteijkent

Jan van Mechelen, en T=s Willerius, in margine

Int Saghien TCasteel Rotterdam ter Reede

van Gombong desen 21:en Maert a=o 1683.

verte

P