closeTerug naar inventaris

Transcriptie

66

E: Eed=e Erntfiste Manhaste, wel

wijse, voorsienige, en Heer, genereusen

Heer

E d’ Eed=le Heer Willem van Zijll

gouverneur en directeur, over de

Kostelijcke Provincia Banda, en d

onderhoorige Eijlanden, mits=gabers

des selfs Achtbaaren Raadt

Eed=e Heeren

met deese gelegentheijt zoo kan niet noa laten

volgens plight 't advizeeren, hoe mij nu Eenige tijt

berigt van eenige maleijers

rakende ’t vervoeren van een

geleden van Zumbauwa, door de malijers van daar

quantiteijt nagelen door de

Cerammers.

Comende is berigt, als dat aldaer was aengeweest

een vaartuijgh die segden zij Cerammers, waaren, en

langs die Cust handelden met nagelen, dan in geen

groote quantitijt, maar hadden omtrent 15: â 20:

ganting, daer zien vernegotieeren, 'twelck zoo zijnde

tot nadeel van d’E: Comp=e zoude strecken, en daarom

heb jck doenmaels derwaarts gesonden om te zien

daer op geinquireert is, dogh

vrugteloos

off de zelve kost achterhalen, dogh niet becomen,

noch oock vernoomen op wat plaatsen zij gehandeltj

hebben, en zulcx andermaak gebeurende, hebbe jck

uijt de naem van d: E: Comp=e aen alle deese

koningen laten belasten deselve zoo weder quaane„

nader ordre dies aengaende

aen te haalen, en dat alles tot hun buijt zouden

neemen

D