closeTerug naar inventaris

Transcriptie

tense

ider

E. Agb:

geteijken

den

wel

9

foelij, van d’ perkeniers ontfangen heb, en waer

gebreck van Rottangh Java.

toe ook geen rottang Iava alhier meer over

is, om deselve te laten binden,

Alexander spens soldaet, bescheijden alhier

hebbende d’onreijne zickte, onder zijn leden,

waer af te deser plaets mits d’ongelegentheijt,

disacomedatie, en gebrek van kost etc:a door

den Chirurgijn niet wel kan gecureert, en

gemedicijneert werden, zulcx hij gaarn jn

’SComp=s Hospitael waer, bij aldien VEE: E:

daer toe beliefde te verstaen, en permissie te

vergunnen

Eijndigende

Bevele V: EE: a:t naer mijne nedrige groete,

in godes heijlige bewaringh, versagve, Achtbaren

heer, onderstond V: E:E: A=te volveerdigen gehoorsamen

dienaar, was geteijkent Willeboort Willeboorts=

in margine Int Comptoir waijer den 23=e

April A=o 1683:

Banda„

Aan den EE Heer Willem van Pijll

gouvern=r en directeur wegens, SComp=s

Hoog wigtigen ommeslag, in die Provintie

mitsgaders den Raad aldaar,

5

verte

D