closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Erntfiste, Achtbaare.

Manhaste wijse, Voorsienige

Seer generuse, Heer en Vrinden

Med de Chialoep Rossingijn wierd ons VE:

missive van dato 3=en deser wel toegebragt, waar

op wij niets vinden in antwoord te dienen, maar

VE=s van hier te adverteren, dat we Jegenwoordig

met ’t afscheepen der militairen besig zijn,

dewelke dan inde hoeker de brandgans, de

diverse militairen staen met

de hoeker de brandgans, de

Chialoep Vlissingen, en de Conting, van hier

Chialoup vlissinge &c:a

bandawaartss versonden

te werden

V: E=s sullen werden toegesonden, de Chialoep die

alhier is aangehaald en den Bat=s Borger Foost

de Iong toebehoorende, sal mede tot VE=s afgaan

met 86: Inlandse Crijgers, ende Capt=n Cromhuijser

soo mede 86 inlandsche

krijgers, p.r d’ Chialoup va

sal toekomende dingsdag, met de hoeker de

Jook de Jongh

den Cap=n Cronhuijsen Raet

brandgans, in sComp=s van d’andere vaertuijgen

eerstdaegs mede te volgen

mede volgen, ook sal gesegde onsen Capt=n VE=s

mede verstendigen) dat dewapen Caamer en

de amboinse magazijnen, en

waperkamer seer lober van

maguasijnen alhier zoos legt, en soober van

geweir, en spijkers &c: versien

geweijren, spijkers en provisien voorsien zijn,

datwe ons selven onvermoogens bevinden, de

afgaande vaartuijgen daar mede te voorsien/

blijvende uijt die oorsake egter net hoope, dat„

waer omme bandt de beno

digtheden wel sal dieren te

V: E=s aldaar de verdere benoodigheden tot die uijttogt„

verstrecken

sullen konnen verschaffen

den

N

1

50

d

0.

da

Ian

om

te k

overin

G.

En

Van

9

de

gedaan

sware

p1