closeTerug naar inventaris

Transcriptie

aen dE. E. Heer Willem Van Bijll,

Gouverneur en directour deser

Provintie Banda,

Alsoo de Chialoep Rossingeijn, bij 't jagt de

Iavaense boode, den 25=en april is gekomen, met

een brieff uijt Amboina van d’ EE: heer

Commissaris Robertus Padt Brugge, ge„

„dateert den 17:en deses, meldende dat wij onse

sake wegens den Sagouw handel, soo haest

mogelijk omderlijk en doenlijk was souden

moeten verrigten, om met gesegde Chialoep

mede naer Banda te vertreken, om dan mede

voorts naer damme over te steken tot welken

eijnde ik Pieter Ben, mijn selven alle

mogelijke vlijt aengewent hebbe, vermitser

nog een goede quantijteijt Sagouw uijtstaende

was, en. de resterende memorgen, zijnde dingsdae

staen te volgen, en dan onse ladinge, en uijtstaende

schulden sullen hebbe bekomen, waer op wij ons anke

sullen ligten, en voorts zullen opkomen en volgen

waer mede uE:E: inde genadige protectie, en in

de hoede godes bevolen laten en verblijve, onderstondte

V.E. genegen onderdanigsten dienaer, was geteijkent

Pieter Ben, in margine Int Iagt de Iavaease bode

leggende inde bogt van Goelij goelij voor de negorij

oerongh disen 26=en April 1683.

Banda