closeTerug naar inventaris

Transcriptie

seer hart moorst Of zijn, konnen voor eerst

nogh niet bewoogen werden, om haar afgoden„

dienst te verlaten, verhoopen eghter het selfde

metter tijdt sal afsterven, en het Christendom

iwortelen

het rapporteert ook gem: schoolm=, hoe sij op

wammer dogh/ nogh naght viligh, nogh, haar

seven, verseekert zijn, aangesien die van

maririen kabroro, die onlangs haar negorijen.

door den brandt hebben geruijneert, sigh hebben

laten verluijden, om haar wederom te komen

beoorlogen, weshalven sij instantelijk versoeken,

dat een soldaet â twee aldaar tot Saveguard

moght geplaast werden

wij versoeken ook VE. aghtb: gelieven te

ordonneeren, dat de kerk en school alhier van

nootwendige instrumenten, als boeken, papier,

pennen, pennemes, en inktstof mogen versien,

werden, alsoo van alle dien ’t eenemael ontbloot

zijn, en bij gebrek der selver, de kinderen in

het leeren niet, konnen vorderen, te meer alsoo

tegenwoordigh twee schoolen, waar in een goet

getal kinderen is te versorgen zijn,

den p=lo serg:ts wiens verbonden tijdt nu riar

ses maanden geexpireert is, versoekt VE. aghtb:

seer ootmoedelijk, sij gelieven hem te favoniseeren

met de absoluijte plaats van Serg:t zijnde

geneegen soodanigen verbant en gagie te

accepteeren, als VE: Agtb: hem sullen gelieven

op te draagen,

P

183