closeTerug naar inventaris

Transcriptie

brengen gelijk bevorens geleeft hebben,

Een tweeden de vrindelijke groete vanden

orangcaij Russalelou, en zijn Soon Corn: fallackse

deselve zijn jegenwoordigh in der numne, en zonder

'twist, omgaende,

ten derden jck en mijn vader zijn mede in rust,

en vrede tsamen wonende, volgens onder regt

en recommandatie door d’ E. H=r van Zijll, in

Banda aen mij gedaen, 't geene ook door mij

is naer gekomen./

Ten vierden versoeckt den orangcaij Musselalou

dat alle de tenimbers zoo gedoopt, als ongedoopt

wederom derwaerts mogen gesonden werden, hebben

aldaer 2: van deselve hun inde moorse kelige begee

Ten 5„e op den 28:en april hebben de gesamentlijcke

negorien op temimber hun onder de gehoorsaem„

„heijd van d’ E. Comp„s begeven, gelijk wij dan oock

hun belooft hebben d’onderstaende articulen

't agtervolgen, en eerstelijk,

met malkanderen zoo wel te water als te lande

in goede hermonie te sullen leven, en sterven, ten

anderen,

zoo wanneer hun heden off morgen eenige

swarigheden overlast. etc=a, mogten door ijmanden

aengedaen werden, dat d’E. Comp=s insulken gevalle

haer d’ behulpsame hand zal bieden,

J