closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ons buijten, en ware veel beter, dat burgers sig

soo sterk om hare bijsondere belangens, tegens

d’algemeijne der E Comp=e aen niet in en

wikkelde, met soodanige geveijnsde vrunden

slimmer dan ’s Comp=es openbare vijanden

waar voren men zigh beter hoeden kan geldende

weijnig dat den Tolk Jan jansz: getuijgt, dat

hun namen op een pas soude hebben gestaan,

schoon het ook al ter secretarije bleck gelijck

zulx behoort, en sijn 'er al vrij genodig afgecomen,

dat maar voor drie jaren inde ketting zyjn

gedoemt geworden, welken tijd sig igtelijken

die haer den tijd hunner

getroosten konnen: mogende zig onderwijlen

condemnatie moeten getroosten

den moorschen mardijker Pattij eens nader

bedenken, off Mangarantang sijn Consijn

zoon, broeder, off slaaff vanden burger mels

Caas is alsoo den naam van allen draagt, en

alles egter niet wel, ende te gelijk mogelijk kan

sijn

datter gezegt werc hoe tot kessing off goeli goet

wel meerder Zagoe soude te becomen wesen,

konde wel sijn, en meijnen niet dat die daaromm

naderhand, als nog aldaer niet te becomen soude

wesen, behoevende ons oock niet nader over

klare

het woort Jammer te vertrecken, als dat her

Jammer