closeTerug naar inventaris

Transcriptie

te verblijven:) hebben niet vernomen, sijnde appa„

rent p=r abuijs vergeten, welcke dan ook sullen

verwagten.

Belangende dan nu het geene sedert ons voorsz

schrijven, alhier verders voorgevallen sij, sullen

uE:E: a:t hier inne kortelijck bedeelen; waar

mede aenvangen u E: E. agtb te notificeren,

oe door ’t gestadigh, travatigh, regenagtich,

n moddrigh weer, niet toegelaeten heeft van

neer Sogten van belangh op de Samnesen

randen in het soo hoog, en gantsch steijle

klipagtig gebergte te konnen doen. Onder

tusschen hebben eenige der gevlugte vianden

haer aende westkant begeven, door welkers

nwoonderen die nu ’s Comp= vrienden zijn

ieten weten datse wel genegen waeren

bij ons te komen, om haer te mogen

verantwoorden, waer op wij belasten de

selve weder soude aenseggen, van gesamentlijk

p voornemelijck, de orangkaijen te moeten

verschijnen, met hun volle geweer, op genade

„en:

in„ genade, ’t selve voor de voeten van den E:

Capiteijn aff te komen leggen, en in aller

Ootmoet te vernederen, souden alsdan met

haer gespreck houden, sulx eerst op dato 22=en

deser ontrent twintigh persoonen aen d’ over„

kant van de hier lopende rivier, vertoonden

wanneer den Tolck p=r schuijt na hun toesond

verte

217

geen Sogt op de vijand meer

ondernomen, en vevoorsaekt

door ’t quaet weer.

versoek van eenige der ge=

vlugts vganden aende w:

kant

antwoord op hun versoek.

eenige vrianden hebben hun

van verre getoort