closeTerug naar inventaris

Transcriptie

daer onsen bolcq na toe geson„

den, die oock met 4 der selver

te rugh gekomen is.

hun affgevraegt wat te

seggen hadden.

antwoord daer op

den Tolcq andermael met agt

persoonen te rugh gekomen

hun voorgeven, en versoeck.

’t gunt hun geaccordeert is.

om te zien, off wilden overkomen, en quam niet vier

der selver te rugh sonder ’t minste geweer bij

haar te hebben ’t geene zij aldaar wegh geborgen

en laeten staan hadden, waar op den E: Capiteijn

de selve liet aenseggen, wat zij seggen wilden

en off sijn ordre, en last niet hadden verstaen,

deden antwoorden bevreest te wesen van als nooh

niet te derven verschijnen, kregen tot weder=

bescheijd, hoe in geen vrees waeren geweest om

d’ Hollanders jongst soo schandelijck te vermoorden

wat 'er nu aenschorts, en waerom op voorgemelte

wijse niet verschenen, versogten doen bij hun mede

mackers overgeset te mogen werden om die sulx

bekent te maecken, ’t welck wij toestonden, ten

geleijde van geseijde Tolck, die doen weder met

acht te rugge keerde, even als vorens, sonder van

’t minste geweer voorsien, en wierden dese insgelij

meergemelte conditie voorgehouden, welcke tot

verschooninge inbragten, dat d’ Orankaij Severs

impotent was, en nogh niet wel konde komen

versoekende drie dagen uijtstel, mits alomme

van den anderen int hooge gebergte waere

verstroijt, en verre wegen moste gaen om vero„

en kinderen, als mede mackeren op te soecken

en alsoo bij een te komen, Men accordeerde

hun versoeck, en lieten de selve weder overb

gen, dogh den gestelden tijd verstreken sijn

quamen weer vier Tamnesen bij ons, seggend

komen tijdingh brengen, dat binnen nogh e

â twee dagen al haer Cameraden nevens

N