closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en„

1

o

een

nis wijf

2

op kinderen soude nakomen, bleven mits den avond

vernagten, en lieten haar den buijck vol Rijs tot

spijse te eten geven, 's anderendaags gingen op ver„

soeck weder heer na ’t bosch, om wat kost te soeken

soo voorgaven, maer vergaten het wederkeeren,

Eijndelijck tot op den 24.en deser gewagt hebbende,

quamen met een hoop van 28 mans persoonen, uijt

de’ oostelijcke Negorijen Bever, en Hij &c: met

haer brengende 21 p„s Bouwers, 5 kritsen, en een

bosmes, dat haer geboden, wierd, aff te leggen, en

zij voor de voeten van d’ E: Capiteijn, souden neder„

buijgen, ’t geen al vrij lang, en traagsaam gehoor„

saemden, wierden gevraegt naer de Orangkaijen

Beverkeij, en verdere hooffden als wijff, en kinderen

dienden tot antwoord Titto Orangkaij een quaden

voet hadde, daer door niet wel konde gaen, maer de

verdere stonden na te volgen, men ordonneerde dese

gasten inde houte pagger te treden, en dede de

selve weten, soo langh daer in te moeten blijven, tot

d’andere quamen, ’t gene haer naer ’t leeck niet

wel geviel, soo dat wij tot heden door groote lanck

moedigheijd, en overdragelijcke patientie wegens

haer schelmse, en bedriglijcke uijtvlugten, (die zij

t' elckens weder sogten, gelijck altoos van oudts=

gewoon zijn te doen) op differente dagen jegenwoor„

digh bij een te samen gekregen hebben 59 mans

waer onder den oppersten Orangkaij Teenwerken,

sijnde volgens seggen van d’ ander den grootsten

schelm, en twee Capiteijnen van Iij, en Bever

verte.

No

210

28 manspersoonen vanden

vijand bij d’ onse gekomen.

die door den Capt=n geexa„

mindert zijn geworden.

hun geantwoords.

de selve zijn in een houts

pagger g’ ordonneert gewor„

den.