closeTerug naar inventaris

Transcriptie

130 koppen soo mans, vrouwen

als kinderen bij den anderen

gekregen, en waar onder den

orangkaij Beverkeij.

die alle te gelijck naer amb

staen gesonden te werden.

3

37 vrouwen, en 34 kinders, makende int geheel

hondert dertigh Coppen, en dewijl wij sagen datse

haer beloften van met volle geweer al ’t geen zij

hadde mede te moeten brengen, niet naer quamen

soekende ons, maer niet gepractiseerde Leugens te

paijen, en op te houden, mitsgaders ons met desen

Erop belemmert vindende, ten aensien de sobere

en schrale geschapentheijd onser Provisie kamers

vooren gemelt, oock dat wij die gasten van onse

propre portie niet wel konnende voeden, buijten

allen dien reflexie slaande op den last, en ordre van

den wel Edelen Heer expres Commissaris Robert

Pad= Brugge, ons mede gegeven, en aenbevolen

dat bij volberdinge in haer grove, en boose gepl.

de feijten, alsdan tot slaven t' onser voordeel so

komen te vervallen, gelijck zij reets in alle

deelen met vijandlijcke aggressen tegens d’ E

Comp=e genoegsaem inder daad hebben betoon

en alle ordre, en last overgetreden, als uE: E:

uijt voorgemelte omstandigheden sal konnen

bespouren, waer van breeder in onse dagelij

aenteijckeninge mentie werd gemaekt. vier

halven wij hebben goetgevonden tot een schric

en exempel van alle andere Inwoonders op

verdre Zuijd= ooster Eijlanden, de voorn vol„

(waer aff hier nevens gesloten een aparts Rot

gaet, derwaerts over te senden P„r de twee Ch

loupjes van de Burgers Jan Gijsbertsz, en

Jacob van Cordan, met eerbiediglijck versoec

dat