closeTerug naar inventaris

Transcriptie

dat UE: E: Agtb: de selve Sammnesen soo dra

wel

mogelijck na Amboina aen„ gemelte Ed„le Heer

met dese nevensgaande brieff geliefft voort te

stuijren, omme daer mede te doen, en handelen,

als sijn E: sal vinden te behooren

De nieuwe onderhandsche burgt is tot heden nog

niet verder opgemaeckt, dan d’ eerste verdiepingh

dat door de balcken, welcke aende westkant, int

Oosch hebben moeten laeten kappen, en p=r

vaertuijgen affhaelen, veel tegengehouden en

verlet heeft, want de Chialoup Vlissingen waer

inne alle de balcken geladen zijn, benevens de

Contingh tot noch toe agterblijven, die wij ook niet

meer verwagten, alle de kalck, van gintsch mede

gekregen is suijver aen gemelte verdiepingh

gemetselt, en gebruijkt geworden, soo dat wij seer

verlegen soude hebben staan kijcken, bij aldien

niet inde voorbaet waeren geweest, met ’t maken

van een salck over, die dan oock eerst Correct, klaer

en verbrand geraakt was, sonder datter na kalck

zij gewagt, daer mede de tweede verdiepinge is

begonnen op te bouwen, waer aende arbeijtsluijden

’t hans neerstigh int werck doende zijn, en wakker

voort geprest werden

De nietwoomen latten sijn op de reijs door storm

en onweer vande Chiloupjes wegh geraakt, en

alsoo oock agter gebleven, wes jegenwoordigh de

selve alhier mede door ons volck benevens de

Inwoonderen van de Westkant, int bosch gekapt,

te

i

221

de burgt nogh niet verder

dan tot d’ eerste verdiepingh op„

gemetselt.

reden wasr door sulx veroor„

saeckt is

de tweede verdiepinge begonnen

diversche houtwercken ten

dienste ged=te burgt zijn

gints gekapt geworden