closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den Capt=n Crombuijsen staet

benevens den onder Coopman

W=rt Willoboortsz, eerstdaegs

na de verdere Eijlanden te

vertrecken

en nieuw gemaeckt werden als oock d’ affeuijt

plancken tot de ses stucken Canon, mitsgaders

nogh alle de resterende balcken ten gebruijcke, en

dienste van voorsz Redout/.

Den E: Capiteijn gesaghebber staat binnen kon

dagen met den onder Coopman Willeboort

Willeboortsz, p„r ’t Jagt de Javaanse Bode, en

Chialoep Rossingeijn, na alle de verdere Eijlanden

hier ontrent gelegen te vertrecken, omme agter„

volgens d’ ordre van voorsz E: Heer Commissaris

de visite te gaan ondernemen, onder wijlen ’t verder

opmaken der nieuwe onderhandsche redout,

benevens datter wijders wegens de nogh agter„

blijvende gevlugte vianden sal voorvallen, onder

opsigt, en commando van den schipper Jan vandi

Wal, de vaendragers Iacob Heilman, en Pieter

Ben aenbevolen latende, om alsoo tijd te win

en tegens zijn E: wederkompst de Redout vol

tooijd te hebben, wanneer wij gesamentlijck

(na dat als dan op alles behoorlijcke ordre sal we„

„staan

gestelt) direct na derwaarts„ te keeren, gemelte

Capiteijn gesaghebber, is mede van voornemen

bij droogh, en bequaem weder nogh eerst een

optogt naer voorn Damimenesen met eenige va

sijn gauwste, en fluxe gasten te doen.

Per voorgemelte twee Chialoupjes komen ove

bewaringe, en wagt der meergeseijde Samme

gevangens, twee Corporaals, en twaelff soldaten

daer onder den Corporaal, en agt soldaeten van

Welck