closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en meer als menschelijcke hardueckigheijd, haer

eijgen huijs met eenigh bascruijt, en vuijr=

slagen die zij in haer pinangsoosjes, in plaats

van kalck geborger hadden, inde brandt

gesteken, de schildwagt onvoorsiens over„

vallen, en gedood, ja haer eijgen vrouwen

en kinderen vermoord hebben, meijnende

alsoo te schaperen, ten waere sulx door

d’ onse inde wapenen, ende de pagger r

omcingelt sijnde niet belet hadde gewee„

die den overklimmenden, en ’t hooft maar

boven de pagger stekende onder de voet

schoten, soo dat dese Moordenaars hebbe

de een korten tijd met ons eijgen steenen

uijt de Pagger gegoijt, geen uijtkomst

siende op haer knien neervielen, en me

gerouwen handen om vergiffenis gebk

te bieden, maar soo dra den brand ge

en konden bij haer inde Pagger komen

hebben de selve in stanti gekoord, en

geboeijt naer boord laeten brengen, alwa

tot een spiegel van andere, naar haeren

verdienden loon de voeten gespoelt zijn

dogh d’ onnoos te halffgequetste nogh op

geschotene vrouwen, en kinderen versch

soo datter van d’ 130 koppen niet een ont

komen is. Den Almogenden moet ge

looft, en gedanckt wesen dat hij ons voor

swaerder ongelucken van die Schelmen

gelijck

n