closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Haer

gelijck ons soude hebben konnen overkomen,

bij aldien niet geduijrigh inde wapenen

waeren geweest, soo genadelijck heeft

gelieven te bewaren.

Die wij nogh uijt hun moordadige klauwen

gekregen hebben zijn 14 vrouwen, 10 kleijne

Jongers, en 13 kinders, waar onder 5 stucx

van Hollandtsche vaders, t' samen 37:

gequetst, en ongequetst, welcke wij niet

de moeite waerdigh agten van over te

senden, daaromme door ons, en verder krijgs„

volkeren ijder na adverant omgedeelt

sijn geworden, wij willen hopen dat dit

ons gedoente in soodanigh een extremiteijt

en noodschick UE: E: A„t niet sal mishagen,

als hebbende bij wetens niet anders

gedaan, en ons gequeten dan eerlijcke

Dienaeren betamen

In plaats van d’ aengehaelde twee Corpo=

raels, en 12 soldaeten, die tot bewaringe

van de nu om ’t leven gebragte, Iamnesen

soude overgekomen hebben, senden wij

maer Een Corporaal, en 5 soldaten, soo

kreupel, blind, als geck, welck ons alhier

geen dienst konnen doen.

op heden sagen om de westkant van dit

Eijland Damme den Chialoup in Zee, d’ welk

door Contrarij wind niet wel konden inde baij

bij ons komen, waer op een schuijt daer na

toesonden om te vernemen wie het mogte

verte.

225