closeTerug naar inventaris

Transcriptie

voorstell van d’ E: Heer

gouvern:r dierwegen./

Consideratie daer op.

Aug:o A:o Pass:o ten handel gevaren, wederom

thuijs geretourneert zijn, welke zij ten redel=r

prijse aen d’ E: Comp:e tekoop presenteren,

zoo heeft d’E: H=r gouvern=r aen de verdere

leden deser vergaderinge omvrage gedaen,

off inen gemelte slaven van ged=te borgers

voor d’E: Comp: zal kopen, om die dan aende

perkeniers welke van geen genoeghsame

slaven versien zijn, bij lotingh gelijk hier

meermalen gepractiseert is, weder uijt te

delen, off wel deselve volgens haer Ed=

schrijvens van Bat=a dato 20=' maert

1682: naer Batavia te senden.

Welk bij den Raad overwogen, en haer Ed=e

opgem=te Missive dat subject concernerende

na gesien zijnde, dat niet verders spreekt

als van de slaven die hier alomme op de Z:t O:

en Z:t wester Eijlanden genegotieert worden/

komende mede in opmerckinge, ingevalle

men gemelte slaven opekogt met meeninge

om die hier na aende verlegene en behoeftige

perkemiers weder op Rek=e uijt tedelen, dat

deselve dan wel lichtelijk ongewilt, ende ge„

„lijkmen gemeenlijk seght, d’E: Comp. als

aende Jand blijven Hangen, overmits dit berg

boeren, en een slagh van menschen is, die door

haren koningh eerst door de wapenen zijn

overwounen

O